Ochrana osobných údajov

1. RC AMK v zastúpení jej predsedom (ďalej len RC AMK) a fyzická osoba (ďalej len FO) sa dohodli, že FO oznámi RC AMK svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

2. FO poskytuje osobné údaje RC AMK dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z vyplnenia Prihlášky do klubu RC AMK alebo Prihlášky na pretek organizovaný RC AMK a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie Potvrdenia o prijatí do klubu RC AMK, alebo o prijatí Prihlášky na pretek organizovaný RC AMK.

3. FO čestne prehlasuje, že dáva súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), aby RC AMK vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa bodu 1. týchto podmienok a to na účely uvedené v bode 2. týchto podmienok. RC AMK sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi FO zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. RC AMK po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov FO v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov . Súhlas so spracovaním osobných údajov môže FO odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu FO do RC AMK.

4. RC AMK vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v v bode 2. týchto podmienok.

5. RC AMK vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. RC AMK vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a ani ich nebude obchádzať.

7. FO má právo na základe písomnej žiadosti od RC AMK vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom  spracúvané.

8. Pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 13. je FO oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií :
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
c) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
f) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak RC AMK spracúva osobné údaje na základe súhlasu FO.

9. FO na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u RC AMK namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku.

10. FO na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u RC AMK kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka spotrebiteľa je oprávnená, RC AMK je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie FO namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11. FO na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,  má právo u RC AMK kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu RC AMK, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. FO má právo žiadať RC AMK o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom RC AMK je povinný žiadosti FO vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia RC AMK informuje FO v lehote podľa bodu 18. FO nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov FO alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov RC AMK vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke FO alebo ak RC AMK na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov FO.

13. Ak FO uplatní svoje právo:
a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona.  Žiadosť podanú e-mailom FO doručí písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania;
b) osobne, ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis FO. Kópiu zápisnice je RC AMK povinný odovzdať FO.

14. FO pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

15. Ak FO nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16. Ak FO nežije, jeho práva, ktoré má podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

17. Žiadosť FO vybaví RC AMK bezplatne okrem úhrady, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie FO, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

18. RC AMK je povinný písomne vybaviť žiadosť FO najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

19. Obmedzenie práv FO RC AMK bez zbytočného odkladu písomne oznámi FO a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V Banskej Bystrici, dňa 21.12.2020

Ing. Miroslav Škorupa – člen vedenia RC AMK